Obchodní podmínky


Předmět a platnost obchodních podmínek

Tyto obchodní podmínky platí pro veškeré obchodní vztahy mezi společností Alvipek s.r.o., IČ: 098 70 164, se sídlem Křídla 5, Nové Město na Moravě 59231, spisová značka: C 121370 vedená u Krajského soudu v Brně (dále jen "dodavatel") a jeho zákazníky (dále jen "zákazník") v souvislosti se zakázkovou výrobou a dodávkou výrobků.

Objednávka

Objednávky zákazníků jsou považovány za závazné poté, co jsou písemně odsouhlaseny dodavatelem nebo je uhrazena dohodnutá platba případně záloha.

Dodavatel si vyhrazuje právo odmítnout objednávku z důvodu nedostatečné kapacity, nevhodného materiálu nebo jakéhokoli jiného důvodu.

Dodací lhůty

Dodací lhůty jsou dohodnuty individuálně s každým zákazníkem v souladu s povahou a složitostí zakázky.

Dodavatel se snaží dodržovat dohodnuté dodací lhůty, ale nenese odpovědnost za zpoždění způsobená nepředvídatelnými okolnostmi.

Dodací lhůta začíná běžet od okamžiku připsání platby na účet dodavatele.

Cena a platba

Cena výrobků je dohodnuta individuálně s každým zákazníkem v souladu s konkrétními požadavky a specifikacemi zakázky.

Dohodnutá cena je včetně dopravy

Platba za objednávky se provádí v souladu s dohodnutými platebními podmínkami a to na účet 2401929944/2010 vedený u Fio bank.

Reklamace a náhrady

Zákazník je povinen prověřit dodané výrobky bez zbytečného odkladu a nahlásit případné vady nebo nedostatky dodavateli.

V případě oprávněné reklamace je dodavatel povinen vady odstranit nebo poskytnout náhradu, a to v souladu s platnými právními předpisy.

Ochrana osobních údajů

Dodavatel zaručuje ochranu osobních údajů zákazníků v souladu s platnými zákony a nařízeními.

Odstoupení od smlouvy a kompenzace za již vyrobené/rozpracované výrobky

Zákazník bere na vědomí, že v případě zakázkové výroby, která je prováděna na základě jeho konkrétních požadavků a specifikací, není možné odstoupit od smlouvy, pokud již byly vyrobeny výrobky. Tento fakt platí v souladu s platnými zákony týkajícími se ochrany spotřebitelů a je nutné jej brát v úvahu při zadávání zakázky. Pokud však zákazník přesto rozhodne o odstoupení od smlouvy o zakázkové výrobě, pokud již byly vyrobeny nebo rozpracovány výrobky na základě jeho specifických požadavků, je dodavatel oprávněn požadovat kompenzaci za dosavadní práci a náklady spojené s výrobou. Výše kompenzace za již vyrobené nebo rozpracované výrobky bude stanovena na základě reálných nákladů a práce, která byla již vynaložena. Tato kompenzace bude odečtena od jakéhokoli případného vrácení finančních prostředků zákazníkovi. Dodavatel se zavazuje poskytnout zákazníkovi podrobnou specifikaci a výpočet kompenzace za již vyrobené nebo rozpracované výrobky v souladu s platnými zákony a na základě dohody mezi oběma stranami.

Mimosoudní řešení sporů

V případě vzniku neshod, sporů nebo konfliktů týkajících se této smlouvy se obě strany zavazují usilovat o řešení sporů mimosoudní cestou pomocí mediace nebo jiných vhodných metod alternativního řešení sporů (ADR). Mimosoudní řešení sporů je preferovanou metodou, která umožňuje efektivní a rychlé vyřešení sporů bez nutnosti soudního řízení. Strany se zavazují aktivně spolupracovat na nalezení vzájemně přijatelného řešení sporu a vyhnout se dlouhodobým a nákladným soudním řízením.

Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky jsou součástí každé smlouvy uzavřené mezi dodavatelem a zákazníkem a platí pro všechny obchodní vztahy mezi oběma stranami.

Dodavatel si vyhrazuje právo na změnu těchto obchodních podmínek. Změny budou účinné okamžikem zveřejnění na webových stránkách nebo jiným vhodným způsobem.